Listing a new Agency is simple, please follow these 3-steps below:
Thêm Agency mới rất đơn giản. Bạn chỉ cần tiến hành 3-bước sau:

Download, fill out the form below and send to [email protected] with subject "Listing: [Agency Name]" using your agency email.
Tải về, điền đầy đủ thông tin và gửi mẫu đăng ký đến [email protected] với tiêu đề "Listing: [Tên Agency]" sử dụng email công ty của bạn.

Brands Vietnam will verify the information using the provided phone and extension number. This will take 1-3 business day.
Brands Vietnam sẽ xác thực thông tin qua điện thoại cố định dùng số nội bộ của người liên hệ. Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc.

Once done, your agency will be listed. Contract and payment will be made subsequently.
Sau khi kiểm tra, thông tin agency sẽ được đăng tải. Hợp đồng và hoá đơn thanh toán sẽ được tiến hành sau đó.

The whole process would take approx. 3-5 business days.
Toàn bộ quá trình dự kiến mất khoảng 3-5 ngày làm việc.

Listing Fee: 5,000,000 VNĐ per agency (VAT not included)
Update Fee: No charge.
Download Agency Listing Form
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!